TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG VỚI NHÂN DÂN TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 9 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Thực hiện quy định tại Điều 9, Điều 18 Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Công văn số 249/HĐND-VP ngày 02/11/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc đối thoại với Nhân dân trước Kỳ họp thứ 9 HĐND khóa X; Kế hoạch số 2276/KH-UBND ngày 09/11/2022 của UBND quận Thanh Khê về việc Tổ chức hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND quận với nhân dân trên địa bàn quận trước Kỳ họp 9 của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, thực hiện Quy chế đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường với nhân dân trên địa bàn phường.

Sáng ngày 18 tháng 11 năm 2022, Đảng ủy – UBND phường Thanh Khê Tây tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND với Nhân dân trên địa bàn phường trước Kỳ họp thứ 8 HĐND khóa X.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Cương, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Lê Thị Nhật Diệu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đồng chủ trì hội nghị và các đồng chí Thường trực Đảng ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam và trưởng các hội đoàn thể phường; BCH Công an; công chức chuyên môn thuộc UBND phường; Đại diện BGH các trường học trên địa bàn phường;  Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT 17 khu dân cư và Tổ trưởng tổ dân phố.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Nhật Diệu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn phường trong thời gian qua.

Qua đó đồng chí Đinh Quang Tưởng, PCT UBND phường báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước.

Tiếp theo là phần thảo luận của cử tri về những vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động của UBND phường và những vấn đề liên quan đến quyền lợi và nguyện vọng của Nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Cương, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh: Việc tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, người đứng đầu chính quyền luôn được Đảng ủy, UBND phường đặc biệt quan tâm, thông qua đối thoại giúp cấp ủy, chính quyền hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để kịp thời phát hiện những vấn đề còn vướng mắc phát sinh để giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những chủ trương, chính sách, quy định chưa phù hợp; tuyền truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ trương của cấp ủy, quy định của chính quyền địa phương; những thuận lợi khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; kịp thời phát hiện những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và phát huy vai trò giám sát của nhân dân, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội. Trong thời gian đến, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường cũng mong muốn rằng Nhân dân trên địa bàn sẽ tiếp tục đồng thuận, ủng hộ, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục có những đóng góp, góp ý xây dựng phát triển cho phường nhà.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Nhật Diệu – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, đặc biệt các ý kiến liên quan đến các dự án trên địa bàn phường. Đồng thời, ghi nhận kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền của UBND phường.

Hình ảnh minh họa

Thanh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *