THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG 1+1 NĂM 2021

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021. Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở Đoàn, Hội; các cấp bộ Đoàn trong thành phố đã ban hành Hướng dẫn triển khai Chủ trương “1 + 1” mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội.

Hướng dẫn triển khai chủ trương “1 + 1” gồm các nội dung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên về vai trò của tổ chức Đoàn, Hội đối với thanh niên; quán triệt trong toàn thể đoàn viên, hội viên, các chi đoàn, chi hội nhiệm vụ công tác vận động thanh niên tham gia Đoàn, Hội, góp phần nâng cao tỷ lệ tập hợp, đoàn kết thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội ngày càng vững mạnh; việc giới thiệu, tập hợp thanh niên phải được đặt thành nhiệm vụ thường xuyên của các chi đoàn, chi hội và từng đoàn viên, hội viên. Mỗi đoàn viên, hội viên vận động, giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội nhằm phát huy vai trò nêu gương, nòng cốt của đoàn viên trong thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên; mỗi chi đoàn, chi hội cần xây dựng kế hoạch tập hợp thanh niên, đề ra mục tiêu cụ thể, đa dạng hóa phương thức tập hợp sinh động, thiết thực, phù hợp với thanh niên trong tình hình mới, trong đó lấy chủ trương “1+1” làm phương thức chủ đạo.

Với các giải pháp, mô hình được thực hiện, trong năm 2021, Đoàn phường đã tổ chức bồi dưỡng 03 lớp cảm tình đoàn và kết nạp được 61 đoàn viên, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương “1+1” trong phát triển đoàn viên theo chỉ đạo của Trung ương Đoàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *