TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Quyết định 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025

Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025 tầm nhìn đến năm 2030

Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/6/2021 của Thành ủy Đà Nẵng về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND Thành phố Đà Nẵng về Ngày chuyển đổi số Thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 28/8/2021 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Đề án chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 20/7/2022 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viên, cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 10/3/2022 của UBND Thành phố Đà Nẵng về triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Kế hoạch số 2326/KH-UBND ngày 30/11/2021 của UBND quận Thanh Khê về chi tiết chuyển đổi số thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Kế hoạch số 796/KH-UBND ngày 29/4/2022 của UBND quận Thanh Khê về việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn quận Thanh Khê

Kế hoạch số 417/KH-UBND ngày 10/3/2022 của UBND quận Thanh Khê về việc Chuyển đổi số trên địa bàn quận Thanh Khê năm 2022

Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND Quận Thanh Khê về việc ban  hành Kế hoạch Chuyển đổi số của phường Thanh Khê Tây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *