SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ TẠI CHI BỘ KHU DÂN CƯ

Thực hiện kế hoạch số 80-KH/ĐU, ngày 26/4/2022 của Đảng ủy phường về “ Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”; Ngày 06/9/2022, Chi bộ khu dân cư 17 tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “ xây dựng tinh thần đoàn kết tại Chi bộ”.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Cấp ủy đã thông qua nội dung của việc xây dựng tinh thần đoàn kết tại chi bộ. Trong đó nhấn mạnh, Xây dựng đoàn kết nội bộ là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác tổ chức, đây là nhiệm vụ then chốt hàng đầu đặt nền móng vững chắc cho mọi thành công. Bởi “đoàn kết là sức mạnh vô địch” và đã trở thành chân lý,  truyền thống của dân tộc Việt Nam. Có đoàn kết ắt sẽ thành công; đoàn kết là sức mạnh, là tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong điều kiện hiện nay, do ảnh hưởng tác động từ mặt trái của quan hệ xã hội, đã làm nãy sinh nhiều vấn đề phức tạp ảnh hưởng đến việc xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong từng tổ chức. Do đó, đòi hỏi mỗi đảng viên phải thường xuyên nâng cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tự phê bình và phê bình, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng và giữ vững sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, nhằm làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ, gây mất đoàn kết trong nội bộ của Đảng.

Qua buổi sinh hoạt đảng viên tham gia thảo luận và khẳng định tinh thần đoàn kết tại Chi bộ rất cao và  luôn được phát huy. Minh chứng cho điều đó là Chi bộ luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, được Đảng ủy khen thưởng 3 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cuối buổi sinh hoạt chuyên đề, từ những ý kiến của các đảng viên, Cấp ủy tiếp thu và rút ra bài học trong công tác xây dựng tinh thần đoàn kết tại Chi bộ như sau:

Một là, Để xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, đòi hỏi cấp ủy và mỗi đảng viên cần nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng khối đoàn kết nội bộ.

Hai là, Chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ và tạo sự đồng thuận về ý chí, hành động. Xây dựng đoàn kết nội bộ. Mỗi đồng chí đảng viên phải luôn kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh với những người cơ hội, kích động, xúi dục làm chuyện sai trái gây mất đoàn kết nội bộ. Thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm.

Ba là, Tạo được sự đoàn kết thống nhất cao về ý chí và hành động trong một tập thể trách nhiệm đầu tiên là thuộc về các đồng chí trong cấp ủy, sau đó là của các đồng chí đảng viên, phải nghiêm chỉnh cấp hành và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao

Bốn là, Huy động và phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị ở cơ sở ; đồng thời tranh thủ sự chỉ đạo của Đảng ủy, sự phối hợp của Ủy Ban Nhân Dân và sự ủng hộ nhiệt tình của các đồng chí đảng viên đương chức.

Năm là, Thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình trên tinh thần đồng chí, giúp nhau khắc phục các mặc hạn chế; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, trước hết là Cấp ủy và nhân rộng tinh thần đoàn kết đến đội ngũ dân chính đảng tại khu dân cư.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề Xây dựng tinh thần đoàn kết tại chi bộ là góp phần thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW về “ Đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “ Tự diễn biến, tự chuyển hóa ” ” và thực hiện Di chúc của Bác “ Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

 Hương Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *