RA MẮT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022 – 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030” (GỌI TẮT LÀ ĐỀ ÁN 06)

Để triển khai thực hiện tốt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Sáng ngày 31/05/2022, Công an phường Thanh Khê Tây tham mưu UBND phường tổ chức triển khai ra mắt Tổ công tác Đề án 06 và tập huấn thực hiện Đề án 06 của Chính phủ cho thành viên Tổ công tác Đề án 06 tại phường và 57 Tổ công tác Đề án 06 tại Tổ dân phố.

Tại hội nghị, đồng chí Thiếu tá Nguyễn Cửu Sỹ – Phó trưởng Công an phường đã triển khai một số nội dung trọng tâm, 5 nhóm tiện ích bao gồm phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Đồng thời, công bố các quyết định về việc thành lập, quy chế làm việc của Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn phường; thông qua các nhiệm vụ trọng tâm của 57 Tổ công tác Đề án 06/CP ở tổ dân phố. Các bộ phận, đơn vị, thành viên Tổ công tác Đề án 06 phường và 57 Tổ công tác Đề án 06 ở tổ dân phố tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Đề án 06 để cho cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, doanh nghiệp nắm, hiểu được ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của Đề án, phải nhận thức rằng Đề án 06 của Chính phủ liên quan trực tiếp đến những đột phá chiến lược, lợi ích quốc gia, của người dân và của doanh nghiệp, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phát triển thành nền tảng cơ sở dữ liệu dùng chung, kết nối chung trên toàn quốc; là sản phẩm dùng chung cho các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan trong hệ thống chính trị, đồng thời phối hợp Báo, Đài, các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến cho người dân hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án và đăng ký, sử dụng định danh điện tử trong các giao dịch hành chính trên cổng dịch vụ công để chứng minh nhân thân mà không phải xuất trình thêm giấy tờ nào khác, qua đó, nhằm tạo sự đồng tình, ủng hộ của người dân và doanh nghiệp trong quá trình triển khai, thực hiện Đề án 06.

Cửu Sỹ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *