NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN LÀ NHIỆM VỤ TRỌNG YẾU VÀ THƯỜNG XUYÊN

Chiều ngày 22/9/2022, Đảng ủy phường Thanh Khê Tây tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng bộ về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới theo Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XIII) và nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đến dự và báo cáo các nội dung Hội nghị có Đồng chí Đoàn Xuân Hiếu – Thành ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy; Đồng chí Phan Minh Thắng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; Đồng chí Lê Văn Cương – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường, Chủ trì Hội nghị; Các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Các đồng chí trong Thường trực UBND, UBMTTQVN, các đoàn thể chính trị – xã hội; Trưởng, Phó Ban Chỉ huy Công an, Ban Chỉ huy Quân sự; toàn thể cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách; Chi ủy các chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên của Đảng bộ phường.

Hội nghị đã nghe Đồng chí Đoàn Xuân Hiếu – Thành ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương (Khoá XIII) và báo cáo những nội dung trọng tâm của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, toàn diện hơn về việc tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quản lý và điều hành của Nhà nước, những thành tựu to lớn của Việt Nam đã đạt được qua hơn 90 sự nghiệp đấu tranh cách mạng và hơn 35 thực hiện công cuộc đổi mới Đất nước.

Phát biểu tại Hội nghị sinh hoạt chuyên đề đồng chí Lê Văn Cương – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh về vai trò, trách nhiệm cá nhân của từng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng và tầm quan trọng, sự cần thiết phải nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên, đặc biệt cấp chi bộ là cực kỳ quan trọng, là hạt nhân chính trị, cầu nối giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Qua đó, đề nghị mỗi cấp ủy chi bộ, đảng viên nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, trách nhiệm nêu gương; tăng cường kiểm tra, giám sát; thực hiện nghiệm tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện nghiêm việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm, tránh sự nể nang, hình thức, nhằm xây dựng đội ngũ cấp uỷ viên, nhất là bí thư cấp ủy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của chi bộ và nâng cao chất lượng đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần tích cực tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới tại Đảng bộ phường, góp phần tích cực đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khoá XIII), Đề án của Thành uỷ về “Một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố đến năm 2030 và những năm tiếp theo”.

Phương Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *