MÔ HÌNH NGÔI NHÀ CỦA PIN

Thực hiện Chương trình Công tác năm 2020. Nhằm phân loại rác tại nguồn. Ban Thường vụ Đoàn phường triển khai mô hình “Ngôi nhà của Pin”