LỊCH TUẦN 48-2022

Lịch công tác tuần thứ 48 (Từ ngày 28/11/2022 đến 04/12/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

28/11

S 7h30. Dự giao ban đầu tuần UBND Phường Toàn thể CBCC
C 14h. Dự kiểm tra an toàn thực phẩm Phòng họp HĐND quận Đ/ c Giang PCT dự
Thứ ba

29/11

S 8h Tập huấn viết tin bài HT B Quận Đ/c Thảo
C UBND Phường
Thứ tư

30/11

S 8h. Dự hội nghị đối thoại với CT UBND quận

8h. Dự kiểm tra đánh giá đơn vị học tập

HT A quận

HT các Hội xã hội

Đ/c Diệu CT dự

Đ/c Giang PCT dự

C 14h. Dự tập huấn kiểm soát tài sản HT B quận Đ/c Tưởng PCT dự
Thứ năm

01/12

S 8h. Tổng kết nhiệm vụ quận sự địa phương UBND Phường Đ/c Tưởng PCT
C 14h. Dự họp triển khai các QĐ của chính phủ HT2 tp Đ/c Giang PCT dự
Thứ sáu

02/12

8h. Tổng kết nhiệm vụ quận sự địa phương

9h. Dự tổng kết  10 năm thực hiện NQ 16 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

HT B quận

HT 2 T2 TP

Đ/c Diệu CT dự

Đ/c Giang PCT dự

C 14h. Dự thống nhất danh mục vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai

14h. Dự tuyên truyền BĐG

HT UBND quận

HT UBND phường

Đ/c Tưởng  PCT dự

Đ/c Giang PCT dự

Thứ bảy

03/12

S Trực cơ quan: Đ/c Tưởng PCT, Văn, Thành UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

04/12

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.