LỊCH TUẦN 33-2021

Lịch công tác tuần thứ 33 (Từ ngày 16/8/2021 đến 22/8/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

16/8

S Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 “3 tại chỗ” UBND Phường CBCC
C Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 “3 tại chỗ” UBND Phường CBCC
Thứ ba

17/8

S Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 “3 tại chỗ” UBND Phường CBCC
C Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 “3 tại chỗ” UBND Phường CBCC
Thứ tư

18/8

S Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 “3 tại chỗ” UBND Phường CBCC
C Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 “3 tại chỗ” UBND Phường CBCC
Thứ năm

19/8

S Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 “3 tại chỗ” UBND Phường CBCC
C Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 “3 tại chỗ” UBND Phường CBCC
Thứ sáu

20/8

S Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 “3 tại chỗ” UBND Phường CBCC
C Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 “3 tại chỗ” UBND Phường CBCC
Thứ bảy

21/8

S Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 “3 tại chỗ” UBND Phường CBCC
C Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 “3 tại chỗ” UBND Phường CBCC
Chủ nhật

22/8

S Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 “3 tại chỗ” UBND Phường CBCC
C Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 “3 tại chỗ” UBND Phường CBCC
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.