LỊCH TUẦN 29-2021

Lịch công tác tuần thứ 29 (Từ ngày 19/7/2021 đến 25/7/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

19/7

S 7h30. Giao ban đầu tuần UBND Phường CBCC
C 16h30. Dự họp trực tuyến về phòng chống dịch Tại PH 2 T2 quận Đ/c Diệu CT dự
Thứ ba

20/7

S UBND Phường
C 16h30. Dự họp trực tuyến về phòng chống dịch Tại PH 2 T2 quận Đ/c Diệu CT dự
Thứ tư

21/7

S UBND Phường
C 16h30. Dự họp trực tuyến về phòng chống dịch Tại PH 2 T2 quận Đ/c Diệu CT dự
Thứ năm

22/7

S UBND Phường
C 14h00. Họp TT lãnh đạo UBND phường

6h30. Dự họp trực tuyến về phòng chống dịch

UBND Phường

Tại PH 2 T2 quận

Đ/c Diệu, 2 PCT

Đ/c Diệu CT dự

Thứ sáu

23/7

S 8h00. Dự họp trực tuyến về về lính vực Bưu điện UBND Phường Đ/c Giang PCT dự
C 14h họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch

16h30. Dự họp trực tuyến về phòng chống dịch

UBND Phường

Tại PH 2 T2 quận

thành viên BCĐ

Đ/c Diệu CT dự

Thứ bảy

24/7

S UBND Phường
C 16h30. Dự họp trực tuyến về phòng chống dịch Tại PH 2 T2 quận Đ/c Diệu CT dự
Chủ nhật

25/7

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.