LỊCH TUẦN 28-2021

Lịch công tác tuần thứ 28 (Từ ngày 12/7/2021 đến 18/7/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

12/7

S

7h30. Dự giao ban đầu tuần

 

HT UBND

 

CBCC

C 14h30. Dự triển khai xây dựng công trình cầu Phú Lộc Tại BQL Dự án Đ/c Tưởng PCT dự
Thứ ba

13/7

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ tư

14/7

S 8h00. Dự tập huấn điều tra hộ khó khăn Tại HT A quận Đ/c Giang PCT dự
C UBND Phường
Thứ năm

15/7

S 8h30. Dự báo cáo sử dụng các lô đất trống Tại phòng TNMT quận Đ/c Tưởng PCT dự
C 14h30 Hội ý thường trực UBND Phòng CT
Thứ sáu

16/7

S 14h00. Dự triển khai năm chủ đề an sinh xã hội UBND Phường
C 14h00. Dự triển khai năm chủ đề an sinh xã hội

14h00. Dự triển khai phòng chống dịch

Tại HT B quận

Tại phòng họp quận

Đ/c Giang PCT dự

Đ/c Diệu CT dự

Thứ bảy

17/7

S Trực cơ quan: Đ/c Tưởng, Văn, Lập UBND Phường
C 14h Họp BCĐ phòng chống dịch UBND Phường Thành viên BCĐ
Chủ nhật

18/7

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.