LỊCH TUẦN 26-2021

Lịch công tác tuần thứ 26 (Từ ngày 28/6/2021 đến 04/7/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

28/6

S 7h30. Giao ban đầu tuần UBND Phường CBCC
C 14h00. Dự họp triển khai trong khu cách ly mềm PH 2 quận Đ/c Giang PCT dự
Thứ ba

29/6

S 7h30 Dự HN trực tuyến về NQ ĐH Đảng XIII UBND Phường
C 14h00.Dự nghiệm thu dịch vụ môi trường Đ/c Tưởng dự
Thứ tư

30/6

S
C 14h họp điều tra kinh tế UBND Phường Đ/c Tưởng dự
Thứ năm

01/7

S 8h00. Dự họp trực tuyến về hộ nghèo

8h Triển khai điều tra kinh tế từ 01/7 đến 25/7/2021

Tại PH 2 quận

UBND Phường

Đ/c Giang PCT dự

Đ/c Tưởng dự

C 13h45. Dự công bố các quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo

14h30 Sơ kết Đảng ủy 6 tháng đầu năm

Tại HT A quận

HT UBND phường

Đ/c CT; 2 PCT dự
Thứ sáu

02/7

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ bảy

03/7

S Trực cơ quan: Đ/c Giang PCT, Văn, Lập UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

04/7

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.