LỊCH TUẦN 14-2021

Lịch công tác tuần thứ 14 (Từ ngày 05/4/2021 đến 11/4/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

05/4

S 7h30 Dự giao ban đầu tuần HT UBND CBCC
C 14h00. Dự họp BTV hội Nông Dân phường UBND Phường Đ/c Tưởng PCT dự
Thứ ba

06/4

S 8h Dự hội nghị tổng kết đánh giá quý 1/2021 HT A quận Đ/c Diệu CT dự
C UBND Phường
Thứ tư

07/4

S 10h00. Dự lễ kết nghĩa Tại Làng Hy Vong Đ/c Giang PCT dự
C UBND Phường
Thứ năm

08/4

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ sáu

09/4

S 8h00. Dự kiểm tra kết quả Nghị định 03

8h00. Dự triển khai đại hội HCTĐ

HT BCHQS quận

Tại PH2 quận

Đc/ Diệu CT dự

Đ/c Giang

C 14h Tuyên truyền Luật bầu cử và sơ kết quý I UBND Phường Toàn thể CBCC
Thứ bảy

10/4

S Trực cơ quan: đ/c Diệu CT, Văn, Lập UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

11/4

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.