LỊCH TUẦN 13-2021

Lịch công tác tuần thứ 13 (Từ ngày 29/3/2021 đến 04/4/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

29/3

S 8h00. Dự họp trực tuyến UBND QUẬN Đ/c Diệu CT
C UBND Phường
Thứ ba

30/3

S UBND Phường
C 14h00. Dự hội nghị phổ biến nghị định 11/2021 HT 2 T2 TP Đ/c Tưởng PCT dự
Thứ tư

31/3

S 10h Kiểm tra công tác bầu cử tại phường UBND Phường Đ/c Diệu CT
C UBND Phường
Thứ năm

01/4

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ sáu

02/4

S UBND Phường
C 14h Họp HĐND phường kỳ họp thứ 14 UBND Phường CT, 2 PCT
Thứ bảy

03/4

S 7h30 Trực cơ quan: Đ/c Giang PCT, Khôi, Thành

7h30. Dự họp chuyên đề cải tại nâng cấp đường kiệt

HT B quận Đ/c Diệu CT dự
C UBND Phường
Chủ nhật

04/4

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.