LỊCH TUẦN 11-2021

Lịch công tác tuần thứ 11 (Từ ngày 15/3/2021 đến 21/3/2021)

Thứ/ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai

15/3

S 7h30. Dự giao ban đầu tuần HT UBND CBCC
C
Thứ Ba

16/3

 

S
C
 

Thứ Tư

17/3

S 8h00. Dự hội nghi cán bộ chủ chốt Tại HT B quận Đ/c Diệu CT dự
9h Làm việc với CB 4A, 4B, 5, 6 và CAP về nhà SHCĐ 4A cũ Phòng tiếp dân phường Đ/c Giang PCT
C
Thứ Năm

18/3

S 8h00. Dự công tác tuyển sinh Tại HT B quận Đ/c Giang PCT dự
C
Thứ Sau

19/3

S 8h00. Dự hội nghị chương trình giảm nghèo Tại HT 2 thành phố Đ/c Giang PCT dự
C 14h tập huấn hệ thống thông tin HT C quận Đ/c Thảo VP
Thứ Bảy

20/3

S Trực cơ quan: Đ/c Diệu CT, Khôi, Thành

8h00. Dự KN 90 năm ngày thành lập đoàn

 

Tại HT A quận

 

Đ/c Tưởng PCT dự

Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.