LỊCH TUẦN 03-2022

Lịch công tác tuần thứ 03 (Từ ngày 17/01/2022 đến 23/01/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú

 Thứ hai

17/01

S 7h30. Dự giao ban đầu tuần HT UBND CBCNV
C UBND Phường
Thứ ba

18/01

S 8h00. Dự họp tại 24 trần phú HT TP Đ/c Giang PCT dự
C 14h00. Dự hội nghị trực tuyến tại phòng họp

14h00. Dự tổng kết CAP

UBND Phường đ/c Giang PCT dự
Thứ tư

19/01

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ năm

20/01

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ sáu

21/01

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ bảy

22/01

S 6h00. Dự thắp hương tượng đài Mẹ Nhu

Trực cơ quan: Đ/c Giang, Văn, Lập

8h00 Hội nghị CBCC

Mẹ Nhu

 

HT UBND phường

Đ/c Diệu CT dự

 

Toàn thể CBCC

C UBND Phường
Chủ nhật

23/01

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.