INFOGRACPHIS 4 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN

Bài 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Bài 3: Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.
Bài 4: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *