HỌC TẬP QUÁN TRIỆT CÁC BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ (SỬA ĐỔI) CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2021.

Ngày 09 tháng 01 năm 2021, Đoàn phường triển khai hội nghị học tập và quán triệt các bài học lý luận chính trị sửa đổi cho đoàn viên thanh niên tại Hội trường Trường THCS Đỗ Đăng Tuyển.

Hội nghị được triển khai nhằm cụ thể hóa chủ trương đặc biệt quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc triển khai học tập các bài học lý luận chính trị (đã sửa đổi) cho ĐVTN tại tất cả các cơ sở Đoàn trên toàn quốc. Với mục đích giúp cho ĐVTN tại các đơn vị nắm vững những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn TNCS Hồ Chính Minh.

Thông qua hoạt động góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, khả năng vận dụng vào thực tiễn công tác của ĐVTN.

-Đoàn phường-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *